Từ khóa: Do Not Disturb

Hiển thị thông báo Notifications trên màn hình khoá của Android Lollipop

Android Lollipop đã loại bỏ một vài tính năng của hệ điều hành mà trước đó nó đã được phổ biến trong quá khứ. Widget màn hình khóa là một ví dụ, những thay đổi khác tinh tế hơn được thực hiện bởi Google bao gồm các thông báo mà không kích hoạt màn hình …

Back To Top