Từ khóa: phát triển ROM tùy chỉnh

Mã nguồn nhân cho OnePlus 2 đã có theo giấy phép GPL

Bộ mã nguồn nhân cho OnePlus 2 bây giờ đã có trên GitHub. Bộ mã nguồn nhân này được cấp phép theo giấy phép GPL có nghĩa là nó được phát hành ra công chúng và là một mã nguồn mở cho phép mọi người có thể lấy về nghiên cứu và phát triển. Vì vậy, …

Back To Top